Компетенциите са ключови инструменти в управление ефективността на човешките ресурси в компанията.

Прилагайки отлично действаща система за адаптация, служителите лесно възприемат и изпълняват ефективно своите задължения, в колектива се създава приятелска атмосфера без напрегнатост в отношенията, повишава се мотивацията за висококачествено изпълнение на работата.

Уъркшопът е предназначен за ръководители на отдели и подразделения.

Уъркшопът "Методи за оценка на персонала и неговото ефективно развитие" е предназначен за ръководители и собственици на фирми, сътрудници и ръководители на HR-отдели.

В уъркшопа се разглеждат следните теми:
-същност на мотивацията;
-съставни части на процеса мотивация;
-мотивационно въздействие върху подчинените.

Уъркшопът дава възможност оценяването на персонала да се види като ключов елемент от системата на управление на персонала. За да бъде избран възможно най-добрия метод за оценка е добре професионално да се определи целта на планираната оценъчна дейност и да се съобрази с цялостната стратегия на компанията.

Мотивацията е изключително ценен процес, който активира дейността и поведението. Тя осигурява количествено и качествено ресурсите за достигане на поставените цели, допринася за ефективността на работата и удовлетворението от нея.

Благополучното развитие на организацията в голяма степен зависи именно от лоялността. Като всеки процес, тя също изисква управление и контрол. Усъвършенстването на този процес е ценно и практично, защото усилията за създаването му неминуемо се възвръщат.

Създаването на успешни екипи се основава на управлението на силните страни на хората. Това предполага проучване на специфичните психологически характерситика на хората, бързо и лесно откриване на силните страни, качеството на възможностите за извършване на определена дейност.

Уъркшопът е предназначен за собственици и ръководители на компании, организации и учебни отдели.

Страници