Процесът на ограмотяването е с приоритетно значение както за началното училище, така и в детската градина, тъй като овладяването на четенето и писането в единство с разбирането е основополагащо средство за успешно обучение в училище, както и ефективен "инструмент" за формиране на комуникативна компетентност и прилагането й в различни сфери от детския живот.

        Съвременното начално ограмотяване не се ограничава единствено с формирането на техниките за четене и писане в единство с разбирането, а решава далеч по-амбициозни задачи, например въвеждане на децата в езиковата и речева действителност, боравене с основни лингвистични и комуникативни единици като текст, изречение, дума, сричка, звук.

        В тренинга "Алтернативни методи на ограмотяване" са представени  различни методи за ограмотяване, подходящи за различни типове писменост. В хода на тренинга учителите се запознават с проекциите на тяхното прилагане в условията на българската писменост и училище.

 

 

            Тренингът е предназначен за учители, желаещи по ефективен път да ограмотяват учениците си.

            В тренинга са застъпени следните теми:

  • същност на феномена грамотност;
  • цели и етапи на обучението в начална грамотност;
  • ефективни техники при началното ограмотяване;
  • характеристики на процесите четене и писане;
  • особености на детското писане;
  • потенциални трудности в овладяването на четенето и писането;
  • основни типове методи на ограмотяване;
  • звуков аналитико-синтетичен метод на ограмотяване - предимства;
  • традиционни и иновационни техники в действащият у нас звуков аналитико-синтетичен метод на ограмотяване;
  • техники и похвати при изграждането на графични умения за правилно писане на буквите.

            След тренинга учителите усвояват традиционни способи на действие, позволяващи им да съчетават традиционната система на ограмотяване с нови и ефективни методи.