Обучението предлага иновационни методи за преподаване, утвърдили се в образователната система на ЕС в последното десетилетие.

Какво е възпитанието? Не е ли основно желано качество при търсенето на любим човек? То е удивителна ценност, защото един възпитан човек винаги е достоен за уважение. За да бъде постигнато е необходима навременна и внимателна намеса, както от страна на родителите, така и от педагозите.

Децата със специални образователни потребности са сред нас и около нас. Те се нуждаят от специално психологическо и педагогическо внимание. Всички ние трябва да им помогнем да се чувстват пълноценни личности.

Какво означава екипът да е добър? Какво означава екипна съвместимост? Усещането за екип е свързано със самоорганизирането на групата. Но как става това?

В съвременното училище въпроса за мотивацията за учене може да се нарече централен, тъй като мотивът се явява източник на дейността и изпълнява функции на подбуждане и смислообразуване. Дейност без мотивация или не се осъществява изобщо или се оказва крайно неустойчива.

Игровите технологии разглеждат играта като особено привлекателен вид дейност, в която се осъществява развитието на детето. Игровата практика провокира, стимулира и развива креативността.

За да живеем в хармония със себе си, е много важно да развиваме не само умствените, но и емоционалните си умения. Всички емоции са призиви за действие, те са мигновени планове за справяне с обстановката, които еволюцията е закодирала у нас.

Случвало ли ви се е да присъствате на сцена в клас, в която едно дете пищи, реве, рита, блъска и никой не е в състояние да го укроти? Факт е, че детето шокира с поведението си навсякъде и по всяко време и не на последно място - в училище.

Актуалността на проблема поражда редица въпроси и тревога сред възрастните поради нарастването на детската агресивност в предучилищна и училищна възраст в резултат на динамични социалноикономически промени в обществото и като задължителен момент в социалното съзряване на детето.

Тренингът е предназначен за учители по всички учебни дисциплини във всички видове училища в системата на средното образование в страната, както и на педагозите от детските градини.

Страници