Семейството като уникална възпитателна среда и детското заведение като специфичен възпитателен феномен не трябва да се противопоставят, нито да се схващат като взаимозаменяеми. Ефективно е да бъдат равнопоставени и разглеждани като взаимодопълващи се, защото дават на детето...

Семейството като уникална възпитателна среда и детското заведение като специфичен възпитателен феномен не трябва да се противопоставят, нито да се схващат като взаимозаменяеми. Ефективно е да бъдат равнопоставени и разглеждани като взаимодопълващи се, защото дават на детето...

Процесът на ограмотяването е с приоритетно значение както за началното училище, така и в детската градина, тъй като овладяването на четенето и писането в единство с разбирането е основополагащо средство за успешно обучение в училище, както и ефективен "инструмент"...

Развитието в кариерата на учителите е свързано с усъвършенстването на знания, компетентност и умения в процеса на заемане и изпълнение на дадена длъжност.

Просоциалното моделиране или моделирането на просоциалното поведение се оказва необходима част от социалния живот. Факт е, че в неговото реализиране са включени всички, защото няма човешко същество, което да не изпада в ситуации на затруднение.

Чрез този тренинг Вие ще придобиете ефективни умения как да запознаете Вашите ученици с континента Европа, неговата география, история и култура, както и със същността, функцията и целите на ЕС.

Ефективният тренинг е предназначен за работещите в сферите на обслужването, образованието, здравеопазването и не само.

В тренинга " Комуникативни и презентационни умения" ние Ви предлагаме ефективни начини за изразяване, пълноценно предаване на информация и привличане и задържане на вниманието на аудиторията.

Стресът е навсякъде около нас. Той е част от ежедневието на всеки съвременен човек. Именно поради нарастващото му влияние във всекидневния живот трябва не само да се научим да живеем със стреса, но и да се справяме ефективно с него.

Креативността е даденост, която съществува от нашето раждане и за да се формира една креативна личност е нужно да дадем на детето необходими стимули за неговото развитие. Съвременната педагогика възприема детето като творец, а не само като рецептор, както го е възприемало традиционното обучение.

Pages