Набирането на средства е процес, при който се идентифицират и развиват приятелствата на организацията, опознават се хората, които вярват в нейната мисия, хората, които желаят да помогнат и участват в реализацията на нейните цели.

Застъпническата дейност се предприема, за да предизвика промяна в съществуващите практики. Ефективен инструмент на застъпничеството е лобирането, което е способ за директно въздействие. Лобирането изисква специализирана подготовка, както и професионални умения в убеждаващата комуникация.

Важно условие за социализацията на децата билингви е овладяването на официалния език.
Овладяването на българския език е процесът, без който не може да се осъществи интегрирането на учениците с различен етнически произход в обществото...

Семейството като уникална възпитателна среда и детското заведение като специфичен възпитателен феномен не трябва да се противопоставят, нито да се схващат като взаимозаменяеми. Ефективно е да бъдат равнопоставени и разглеждани като взаимодопълващи се, защото дават на детето...

Процесът на ограмотяването е с приоритетно значение за началното училище, тъй като овладяването на четенето и писането в единство с разбирането е основополагащо средство за успешно обучение в училище, както и ефективен "инструмент"...

Иновациите в образователната система предполагат разработване на нови технологии за управление на училището и неговото развитие. Това налага преосмисляне на традиционните и устойчиви опори...

Процесът на социализация на младите хора става все по-труден и неорганизиран. Само семейството като институция не може да се справи успешно с тази роля.

Развитието в кариерата на учителите е свързано с усъвършенстването на знания, компетентност и умения в процеса на заемане и изпълнение на дадена длъжност.

Просоциалното моделиране или моделирането на просоциалното поведение се оказва необходима част от социалния живот. Факт е, че в неговото реализиране са включени всички, защото няма човешко същество, което да не изпада в ситуации на затруднение.

Чрез този семинар Вие ще придобиете ефективни умения как да запознаете Вашите ученици с континента Европа, неговата география, история и култура, както и със същността, функцията и целите на ЕС.

Страници