Диагностика и терапия на езиково-говорни нарушения (активен и пасивен говор)
Изследване на езиково-говорно развитие и комуникативни умения:

 • Изследване на активен говор
 • Изследване на артикулационни възможности
 • Изследване на фонемен гнозис
 • Изследване на пасивен говор

В процеса на корекция на артикулационните, дихателните и говорните възможности, както и при корекция на степента на разбиране, се използват различни методи и техники, подбрани индивидуално за всяко дете и според всеки диагностичен и терапевтичен казус. Първоначално обучението се провежда индивидуално до момента на формиране на комуникативни умения, след което се преминава към групова логотерапия, чиято цел е подобряване на наличните възможности за общуване.

 

Изследване на писмена реч и създаване на предпоставки за формиране и стимулиране на академични умения.
Голямо внимание се отделя на възможностите на децата за овладяване на писмена реч. Различните нарушения в сферата на фината моторика дават възможност за овладяване на писмена реч с ръкописен шрифт, с печатен шрифт или чрез техническо средство - пишеща машина или компютър.

 • Изследване на писмена реч
 • Изследване на езиковото развитие :


-изследване на речников запас
-изследване на фонология
-изследване на семантика
-изследване на синтаксис
-изследване на прагматика
Оформяне на заключение, включващо тестовите резултати, наблюденията по изследването, препоръките, обобщението.

 • Информиране и консултиране на семейството

Терапевтични интервенции
 Терапията с логопед се назначава при наличие на индикации за това и по преценка на логопеда, съгласувано с лекуващия лекар. През останалото време се провеждат периодични диагностики на децата и консултации и обучение на родителите като ко-терапевти.

Видове терапия

 • Индивидуална логопедична терапия - определя се въз основа на проведена диагностична оценка и водещия проблем.
 • Групова терапия, съгласувано с психолога и Зав.отделението

Етапи
Ранен етап: при пациенти от 0 до 18 месеца със заплашваща ДЦП. Рехабилитацията е специализирана и насочена към възстановяване и/или развитие на умения за приемане на течни и твърди храни, стимулиране на предречевото развитие, обучение на родителите като ко-терапевти.
Основен етап: при пациенти над 18 месеца с фиксирана ДЦП. Рехабилитацията е насочена към въздействие върху двигателните функции на орофациалната мускулатура, развитие на активен и пасивен говор, писмена реч и комуникативни умения, работа със семейството за изготвяне на комуникативни стратегии, обучение на родителите като ко-терапевти.

 • Крио/термо терапия на оро-фациалната мускулатура
 • Вибрационни стимулации на биологично активни лицеви точки, лицеви зони и на езика
 • Рехабилитация на говорно дишане и фонация
 • Логопедичен масаж
 • Система за предречева рехабилитация

Системата за предречева рехабилитация се прилага при деца с централно координационно смущение, на възраст от 3 месеца до 1 година, при деца с церебрална парализа, на възраст от 1 година и без ограничения във възрастовото развитие, при деца с различен тип неврологични и генетични заболявания, имащи смущения в храненето, при соматично и неврологично здрави деца, при които се срещат смущения в процеса на хранене.
Терапията е индивидуална, като времетраенето зависи от степента на ефективност на въздействието и възможностите за повлияване на орофациалната мускулатура.

Комуникативна терапия

 • Обучение в комуникативни стратегии и техники (зрителен контакт, споделено внимание, интерактивно внимание, диалогова игра)
 • използване на техники от сензорно-интегративна терапия за развитие на пасивен говор и активен говор
 • при индикации за нарушение на обема и движенията на оро-фациалната мускулатура – орофациална миофункционална терапия
 • Използване на алтернативни методи за комуникация

Артикулационна терапия

 • Терапия на възстановяване и корекция на артикулацията
 • Терапия на възстановяване на фонацията

Групова терапия определя се въз основа на водещия проблем и основната цел, поставена от логопеда.