Наред с конфликтите с отрицателен заряд и насоченост, има и „полезни“ такива. Това е конфликт с когнитивен характер. Той е естествена част от функционирането на определена организационна единица, защото позволява на всеки да изрази различните си мнения  като разграничи идеите от личностите. От друга страна „неполезният“ конфликт или афективният конфликт е свързан с персонализирани разногласия и води до враждебност, недоверие, антипатия, понижена мотивация или дори непоносимост. Често конфликтите на работното място, оптегнатата обстановка, неприятната атмосфера и отношения с колегите са причина за напущане на дадено работно място. Служителите, разкъсвани от афективни конфликти, не са единни и фокусирани върху решенията си, не участват пълноценно в изпълняването им и възпрепятстват дейността на останалите.

 

         Поради тези причини е необходмо да се стремим и да провокираме когнитивни конфликти, и да контролираме афективните. Благоприятният ефект на когнитивните конфликти върху екипността се изразява в по-фокусирани дейности, по-висока креативност, по-голяма съпричастност и по-свободна комуникация.

       Алън Еймъсън, Кенет Томпсън и колеги, учени в областта на мениджмънта и човешките ресурси, извършват проучване и предлагат следните насоки за справяне с „неполезните конфликти” на работното място:

1. Превърнете работата си в последователен низ от смислени дейности

   Всичко, което изживяваме е представено в ума ни под формата на информация. Ако можем да контролираме тази информация, можем да определяме насоката на живота си, включително и на работното място. Оптималното вътрешно състояние представлява ред в съзнанието ни. А този ред се определя от възможността да го  контролираме. Най-често следването на цели въвежда този ред, защото така човек се концентрира върху това, което върши.

2. Предварително се запознайте с програмата или плана за действие и предвидените задачи за деня

   Желателно е да предварително да запознайте себе си и колегите си със задачите, които предстоят да бъдат свършени през деня. Оперативките/ежедневните срещи или разговорите в началото на работния ден са благоприятна възможност за това. Дори обсъждането на задачите през деня придава насоченост, задълбоченост и ефективност на съвместната работа. Също така е полезно всеки от членовете на екипа (смяната) да разаполага с достатъчно време, за да изясни което не разбира.       

В началото на дискусията могат да се дискутират по-малко противоречиви въпроси, за да могат всички да се отпуснат. След това е хубаво да се премине по същество.

 3. Подходящо място

   При разглеждането на наболял проблем, е хубаво лидерите на екипи (смени или др.) да подбират възможно най – подходящото място за обсъждането и дискусия. Кръгли маси или наредени в кръг столове създават чувство за равенство. Желателно е лидерите да изберат стая или зала, в която седящите да се чувстват равноправни. Така всеки ще се чувства равен с другите.

   Освен това е необходимо да се погрижат членовете на екипа от едни и същи отдели да не седят заедно. По този начин по-лесно се създават връзки на ниво екип и се предотвратява евентуално заговорничене.

4. Мисловна репетиция  на поведението на мениджъра

   Мениджърите на отдели (смяни, екипи и др. подразделения) често могат да предвидят някои от ситуациите, които при които е възможно да възникне конфликт. Поведението на мениджъра оказва голямо въздействие върху отношението на подчинените му към него и помежду им. Затова е желателно да обмислят предварително реакциите си в противоречиви ситуации.

За да опознаят по-добре членовете на екипа си, мениджърите могат на ротационен принцип да оставят всеки един от подчинените му да ръководи работните срещи (оперативки, заседания и др.). По този начин те могат да наблюдават вербалното и невербалното поведението на членовете. Познавайки добре другите от екипа, лесно може да се установи как да провокират повече когнитивни  конфликти и как да се справят с афективните.

5. Персонализираните изказвания

    В процеса на работа изгябвайте персонализираните изказвания като:  „твоята идея“, „моят отдел“, „не знаеш за какво говориш“ и „не разбираш ситуацията“.

6. Преминаването от афективни към когнитивни конфликти

   Необходимо е да се балансира в процеса на разговор, т.е. всеки да има възможността да изкаже мнението си, без това да предизвиква афективни конфликти. В случай, че това не се получи, а то първоначално то почти никога не се получава,  промете посоката на разговор, след което плавно се върнете отново в темата.

7. Еднаква подкрепа и проактивност за всички от екипа

   За да се избегнат конфликти на работното място е необходимо мениджърите да демонстрират еднаква подкрепа към всеки един от екипа си. Така се създава чувството за екипност, позитивна култура, равноправие и свободна комуникация. Целта на лидера е да изгради  екипа като единица за вземане на решения.

8. Ясни цели и срокове за изпълнение

   Конфликтите са по – честосрещани при колектив с липса на ясни цели. Целите служат за определяне на посокота, която да се поеме и придават структура на задачата, която трябва да се изпълни в дадения момент.

8. Еднаквост на възприемането на дадена задача

   Търсете баланс между начините на възприемане на трудността на задачата. Това помага за обединяване собствените усилия към предизвикателствата на задачата.