Семейството като уникална възпитателна среда и детското заведение като специфичен възпитателен феномен не трябва да се противопоставят, нито да се схващат като взаимозаменяеми. Ефективно е да бъдат равнопоставени и разглеждани като взаимодопълващи се, защото дават на детето това, което е необходимо и полезно за правилното му личностно развитие.

 

 

            Тренингът е полезен за Вас, защото:

  • чрез него се стумулира желанието за сътрудничество между педагозите и родителите;
  • Вие се запознавате и съобразявате със специфичните особености на семейството като възпитателен фактор;
  • успявате да създадете най-благоприятната среда за стимулиране и насочване на индивидуалното и социално развитие;
  • запознавате се с функциите на сътрудничеството педагози - родители;
  • индивидуализирате и оптимизирате педагогическото взаимодействие с родителите чрез мноогообразни ефективни форми.