Възпитанието и обучението по БДП е съществен компонент от цялостната учебно-възпитателната работа, която се извършва в училище. Ако ученическите години на човек са 12-13, то той е участник в движението по пътищата през целия си живот като пешеходец, пътник, велосипедист и водач на МПС. Това само по себе си е достатъчно важна предпоставка за сериозността на този вид обучение и възпитание на етичното поведение на пътя. То е подчинено на глобалната цел, формулирана в Концепцията за обучение и възпитание по БДП, а именно “възпитание на транспортна култура и формиране на умения и начин на поведение за опазване здравето и живота на децата и учениците като участници в движението по пътищата”.

            Транспортната култура може да се разглежда като съвкупност от достатъчно знания за същността и специфичните особености на пътното движение, за правилата на неговото протичане, за учтиво и възпитано отношение към другите участници в движението, както и умение за реална преценка на пътната обстановка и способност за бърза и адекватна реакция в критични ситуации.

 

 

         Елементите на транспортната култура не могат да се формират изведнъж, а изискват продължително и системно обучение и възпитание. Културата на поведение обхваща всяка стъпка и всяко действие на личността. Върху ученика най-силно и непосредствено нравствено въздействие оказват факторите на социалната микросреда, в която детето учи, играе и живее. Тук се включва и въздействието на средствата за масова информация, общуването с хора, целенасочената дейност – обучение и възпитание, въздействието на обществената среда.

            Ние предлагаме едно иновативно обучение създадено от Автомобилната компания Рено, адаптирано към към нуждите на образователната система.