Важно условие за социализацията на децата билингви е овладяването на официалния език.

            Овладяването на българския език е процесът, без който не може да се осъществи интегрирането на учениците с различен етнически произход в обществото, тяхното пълноценно интелектуално и емоционално развитие като личности. Изхождайки от многофункционалния характер на българския език като официален, се утвърждава ключовата роля на обучението по български език в интегрирането на учениците, обучавани в двуезична среда.

 

 

            Чрез този уъркшоп Вие:

  • научавате как да идентифицирате трудностите, срещани от учениците;
  • придобивате практически умения за диференциацията и йерархизацията на тези трудности;
  • разбирате как да конструирате система от учебни похвати за тяхното преодоляване;
  • спестявате усилия в търсенето на подходящите за целта учебни похвати;
  • научавате кои са етапите, ценни за работата над интегрирането на учениците, обучавани в двуезична среда.