Създайте успешен екип, като управлявате силните страни на хората, вместо да страдате от техните слабости.

            Чрез тренинга "Практически умения за развитие лоялността на персонала" Вие:

  • ще узнаете много нови неща за себе си и за своя екип, които ще Ви дадат друг различен поглед върху деловата комуникация с бизнес партньорите и Вашия колектив;
  • ще получите практически методи за диагностика, формиране и развитие лоялността на персонала във Вашата фирма или организация;
  • ще разберете кои фактори стимулират или понижават активността на пресонала Ви;
  • ще можете ефективно да разпределяте задълженията по най-добрия начин, за да се използва творческият и делови потенциал на всеки служител.

 

 

            Тренингът е предназначен за собственици или управители на фирми и организации, ръководители на подразделения, специалисти в отделите за работа с персонала.

                   В тренинга са застъпени следните теми:

  • определение за лоялност на персонала;
  • класификация на типовете лоялност според К. Херски;
  • диагностика и методи за формиране на социалнопсихологическия климат;
  • технология за развитие и поддържане лоялността на персонала.