СОУ „Васил Левски”, гр. Гълъбово


          Проведено е три дневнo тренинг-обучение на теми:
•    Портфолио
          Целта на изготвяне на педагогическото портфолио е не само съобразяване с изискванията на МОМН за учебната 2012 -2013 г, но и преподавателският екип да изготви своето портфолиото.
•    Изготвяне на Портфолио на училището
•    Подготовка и изработване на учителското портфолио
•    Подготовка за изработване на ученическо портфолио.

•    Мениджмънт на взаимоотношенията в класа
Чрез тренинга педагозите усвоиха методите за управлението на класа, ориентирани към дългосрочни ефективни решения на проблемите.
•    Психология на взаимоотношенията учител – ученик
Иновативните тенденции между отношенията учител-ученик, начини за реализиране на т. Нар. „педагогика на сътрудничеството”, преодоляване на бариерата пред ефективна обратна връзка
•    Повишаване мотивацията за учене на учениците
•    Управление на гнева
Практически умения как да се използва енергията на гнева в положетелна насока, изразяване на гнева без нежелани последици
•    Работа с деца с агресивно поведение
Тренингът имаше за цел учителите да се запознаят с моделите на агресивно поведение, формите на агресия и принципни насоки за работа с деца с агресивно поведение.


         Екипът е придобил умения за по-ефективна комуникация и работа с учениците. Учителите са получили базисни познания за изготвяне на учителско и ученическо портфолио.