Педагогическият персонал на ЦДГ „Ян Бибиян”, гр. Стара Загора придоби нови знания и умения на тема „Консултиране”. След тренинга учителите прилагат ефективно консултативен процес на индивидуално и групово ниво. Бяха разиграни тематични ролеви игри, в които педагозите се включиха с голямо желание и ентусиазъм.

        Беше им предоставена възможност за запознаване и практикуване на отделните етапи на иновационния консултативен професионално-педагогически процес. Наборът им от практически техники за работа с децата беше обогатен с ефективни техники, с които да могат да предизвикат промени и преминаване в нови, желани състояния на техните възпитаници.